Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jest Studio Tatuażu Swatek Tattoo Anna Swatowska .
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem przeze administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio użytkownik wyraził taką zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze administratora danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, poprzez odpowiednie funkcjonalności na stronie, a także kontakt mailowy pod adresem studio@swatektattoo.pl.
Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia on, że podjął wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnionej. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Formularz kontaktowy. Kontaktując się z administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, użytkownik przekazuje swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto możliwe jest podanie innych danych osobowych, takich jak imię czy numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda użytkownika wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy oknie formularza.
Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.